รายการ ขนาด
ความกว้างของห้อง  เมตร
ความยาวของห้อง  เมตร
ขนาดกระเบื้อง  CM/inch.
เผื่อกระเบื้องแตก(แนะนำ 2%-5%)  %
เอายาแนวด้วยหรือไม่
ความกว้างของร่องยาแนว  มิลลิเมตร
ความลึกชองร่องยาแนว  มิลลิเมตร

ผลการคำนวณ


ขนาดของห้อง    ตารางเมตร
จะใช้กระเบื้องขนาด    แผ่น
จำนวนกระเบื้องที่เผื่อแตก    แผ่น
รวมต้องใช้กระเบื้อง    แผ่น
ต้องปูพื้นด้วย  จำนวน    กิโลกรัม