รายการ ขนาด
ความกว้างของห้อง  เมตร
ความยาวของห้อง  เมตร
ขนาดกระเบื้อง  นิ้ว / ซม.
เผื่อกระเบื้องแตก(แนะนำ 2%-5%)  %
เอายาแนวด้วยหรือไม่
ความกว้างของร่องยาแนว  มิลลิเมตร
ความลึกชองร่องยาแนว  มิลลิเมตร

ผลการคำนวณ


ขนาดของห้อง 100 ตารางเมตร
จะใช้กระเบื้องขนาด 2″x2″นิ้ว หรือ 5×5 ซม. 40000 แผ่น
จำนวนกระเบื้องที่เผื่อแตก 1200 แผ่น
รวมต้องใช้กระเบื้อง 41200 แผ่น
กระเบื้อง 1 กล่องมี 360 แผ่น
ต้องใช้กระเบื้องทั้งหมด 115 กล่อง
ต้องปูพื้นด้วย ยาแนวแบบ ธรรมดา จำนวน 320.00 กิโลกรัม